Complexx.nl

Complexx.nl is een online datingsite, die zich specifiek richt op mensen met een seksuele beperking. Voor deze mensen kan het behoorlijk lastig zijn om leuke single mannen of vrouwen uit hun regio te vinden, die ook nog eens interesse hebben in een date. Onder een seksuele beperking vallen verschillende aandoeningen of afwijkingen. Denk bijvoorbeeld aan een handicap, impotentie of vaginisme. Ook mensen die zelf weinig plezier aan seks beleven en zodoende aseksueel zijn, kunnen op deze datingsite terecht om gelijkgestemden te vinden.

Je eigen profiel aanmaken op Complexx.nl

Op Complexx.nl kun je gratis een account aanmaken, waarmee je op zoek kunt gaan naar singles bij jou in de buurt. Je kunt verschillende gegevens aan je profiel toevoegen, die het makkelijker maken om gevonden te worden door andere leden. Daarbij vind je het zelf waarschijnlijk ook fijn als je bij het bekijken van andermans profiel direct een goed beeld van hem of haar krijgt.

Opvallend aan Complexx.nl is dat er op de website weinig informatie gegeven wordt over de werking van het matchingsproces binnen deze datingsite. Wel valt er op de homepage van de datingsite te lezen dat het gebruik ervan volledig gratis is. Hiermee wijkt deze datingsite af van veel andere datingsites, die met abonnementen of een creditsysteem werken.

Leuke singles ontmoeten op Complexx.nl

Heb je een profiel aangemaakt? Start direct met je zoektocht naar een leuke match! Doordat de datingsite gratis te gebruiken is kan het voorkomen dat profielen inactief zijn. Mensen maken hier een account aan en kijken er vervolgens nooit weer naar als ze een partner gevonden hebben. Je doet er zodoende verstandig aan om meerdere mogelijke matches te zoeken en ieder van hen een berichtje te sturen.

Wees bij je eerste berichtje nooit te opdringerig, maar bouw het contact met singles rustig op. Het kan zeker bij vrouwen erg opdringerig overkomen als je direct over je eigen leven begint. Vraag liever naar het leven van degene met wie je aan het praten bent! Op een later moment zal hij of zij ook naar je eigen ervaringen vragen.

Voor- en nadelen van deze datingsite

Het voornaamste voordeel van Complexx.nl is het feit dat je hier gratis gebruik van kunt maken. Niet alleen het aanmaken van een nieuw profiel is gratis, ook het versturen van berichten verloopt kosteloos. Zo kun je altijd uitproberen of Complexx.nl wat voor je is, of dat je beter op zoek kunt gaan naar een andere datingsite. Leuk aan Complexx.nl is, is dat de datingsite zich op een specifieke doelgroep richt. Voor deze doelgroep kan het normaal erg lastig zijn om leuke singles bij ze in de buurt te vinden.

Een nadeel is dat er een relatief groot aantal inactieve profielen tussen de leden van deze datingsite zitten. Dit valt te verklaren doordat de website gratis te gebruiken is en de drempel om een account aan te maken erg laag is. Ook het feit dat er op de homepage van de datingsite nauwelijks informatie over de werking van het zoekalgoritme gegeven wordt, kan als een nadeel van de datingsite worden gezien.

 

6 Total Score

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply